Vocabulary
English
Mandarin
English
Mandarin
Please ching water sui
Yes hao No bu
Left zuo Right eeo
Bathroom she so jian Meal fan
Market dian    
       
That na ga ge This tse ga ge
Wife tai tai Beer pi jo
       
Verbs
English
Mandarin
English
Mandarin
Cry koo Smile shao
Drink hu Eat su
I want... wo yao... Can I have... chin ni gay wah
I love... wo ai Go to work shan ban
       
       
       
Body Parts
English
Mandarin
English
Mandarin
Nose bi zuh Eyes ien jing
Mouth zuay ba Ears er dua
Hand so Finger so zuh
Foot jiao Toes jiao zuh
Tummy doo zuh Hair to fa
       
Phrases
English
Mandarin
English
Mandarin
How do you say..? tsu ma sho..?    
I am sorry. due bu chi    
Where is the bathroom? tuh swa zai na li?    
       
My daughter wo de nyu r My wife wo de tai tai
Hello ni hao Goodbye tsai jiang
Thank you hsieh hsieh You're welcome bu ke chi
       
       
       
Numbers
EE ARR SAN SU DOW
LEO TSI BA GIO HSU
Pronouns
Wa Ni Ta Wamen Tamen